Skip to content

Колективний договір це нормативно-правовий акт

Скачать колективний договір це нормативно-правовий акт fb2

Відповідно до статті 65 Господарського кодексу Нормативно-правовий на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні від.

Колективний договір - це локальний нормативно-правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та виробничі відносини між роботодавцем і працівниками договір, установи, організації. Прийняття локальних нормативних актів безпосередньо на підприємствах, в організаціях власником або уповноваженим ним органом. Обов’язковість укладення колективного договору визначена законодавчими актами.

Колективний договір підприємства, установи, організації (далі — підприємства) — найважливіший локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем акт найманими працівниками.

Колективний договір - це локальний нормативно-правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та виробничі відносини між роботодавцем і працівниками підприємства, установи, організації. Принципово схоже визначення дає і Рекомендація МОП №> 91 "Щодо колективних договорів" р., яка вказує, що відповідно до мети цієї Рекомендації під "колективним договором" розуміють усяку письмову угоду щодо умов праці та найму, яка укладається між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців - з однієї сторони та, з другої - однією чи кі.

Нормативно-правовий договір — це двостороння або багатостороння угода, яка містить норми права. Договори з нормативним змістом на відміну від більшості індивідуально-правових договорів (наприклад, договору купівлі-продажу, трудового контракту, шлюбного контракту) завжди містять загальні правила поведінки і не мають персоніфікованого, разового характеру. Роль нормативних договорів в умовах ринкових відносин зростає, що пов'язано з тим, що вони є швидким, зручним і простим способом регулювання, який.

Колективний договір - локальний нормативно-правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні відносини між власником і працівниками даного підприємства. Укладення галузевих і регіональних угод.  Прийняття локальних нормативних актів безпосередньо на підприємствах, в організаціях власником або уповноваженим ним органом. Укладання колективного договору на основі чинного законодавства, його норми.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. реферат [20,3 K], добавлен Трудовий договір і контракт. Загальне поняття трудового договору. Поняття контракту як форми трудового договору. Сфера застосування контракту. Колективний договір (угода) укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників або.

Тобто правовi акти, що мають нормативний характер i, як правило, приймаються органами державного управлiння у розвиток та на виконання чинного законодавства, прийнято називати пiдзаконними. До пiдзаконних нормативно-правових актiв (джерел трудового права) належать: укази та розпорядження Президента України; — акти (постанови) Верховної Ради України нормативного характеру  Умови працi на пiдприємствах встановлюються за допомогою рiзних правових форм: колективним договором, iнструкцiями з охорони працi, положеннями про премiювання, правилами внутрiшнього трудового розпорядку, iншими нормативними актами.

Контроль здiйснюється профспiлками, представниками трудових колективiв. Работа по теме: Lektsiya_ Глава: 2. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення. ВУЗ: ПХ ГПУ. Сторони та зміст колективного договору як одного з регуляторів трудових відносин. Процес укладення колективних договорів та угод у державних та приватних підприємствах.

Система державного регулювання розвитку колективних угод та. Згідно з законодавством колективним договором є правовий акт, регулюючий соціально-трудові стосунки держави й укладений працівниками організації, філії, представництва (далі працівники організації) з работодателем.1 Причому у на відміну від раніше котрий діяв закону. стороною колективного договору высту пает не адміністрація підприємства, саме роботодавець.

EPUB, PDF, djvu, doc